หนังสือเวียนที่ อศจ.ว 157/2559 เรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559