หนังสือที่ ศธ 0629.1/(อศจ).172 เรื่องเชิญประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ.