หนังสือเวียน   อศจ.ว138/2559 เรื่อง  การแก้ไขปัญหาจากผลค่าเฉลี่ยของนักเรียนไทยตามโครงการ PISA มีระดับคะแนนต่ำกว่านักเรียนของหลายประเทศในอาเซียน