หนังสือเวียน ที่ อศจ.น.อ 002/2559  เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนักเรียน