หนังสือ เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ