ภาพกิจกรรม
พิธีส่งมอบงานในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ | เปิดดูทั้งหมด 281 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบงานในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 และเขต 4 รับมอบกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะแรก ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ให้บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การปฎิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารจัดการการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการ สพป.1 , สพป.2 , สพป.3 และสพป.4 และผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]